ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car seat ฝ่าฝืนปรับ 2000

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่ง Car seat ฝ่าฝืนปรับ 2000

ล่าสุด ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่จราจรทางบก  ฉบับที่ 13 ปี 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ได้ประกาศสาระสำคัญโดยสังเขปเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก ที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยจราจรทางบกว่า 

“คนโดยสารที่อายุไม่เกิน 6 ขวบ ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 ซม.ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด โดยถ้ามีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่สามารถรัดเข็ดขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้น แต่ต้องมีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ โดยพรบ.ฉบับที่ได้รับการแก้ไขนี้กำหนดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยมีผลใช้บังคับใน 120 วันนับตั้งแต่การประกาศใช้ราชกิจจานุเษกษาฉบับนี้ ( 7 พฤษภาคม 2565 )

Our Partner