สธ.ขยายบริการ “เจอ แจก จบ” ไปยังรพ. 14 จ.นอกเขต กทม.

สธ.ขยายบริการ เจอ แจก จบ ไปยังรพ. 14 จ.นอกเขต กทม.

ผู้ป่วยอาการสีเขียวที่โทรไม่ติดไม่มีผู้รับสาย หรือไม่มีเจ้าหน้าที่โทรกลับ มีมาตรการออกมาช่วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน โดยตอนนี้เปิดให้บริการรักษา โควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลนอกเขตพื้นที่กทม.14 จังหวัด และเป็นการดูแลรักษาในแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หลังจากที่มีผู้ที่ตรวจ ATK แล้วติดโควิด โทรสายด่วน 1330 สูงสุดมากกว่า 70,000 สาย แต่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียง 700 คน ปรากฏว่าจำนวนเกือบครึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย และเจ้าหน้าที่โทรกลับ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มน้ยังเข้าไปถึงบริการสุขภาพ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกลุ่มผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขยายบริการ เจอแจกจบ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือไม่มีอาการผู้ป่วยนอกให้ไปรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงในโรงพยาบาล 14 จังหวัดนอกเขต กทม. และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสามารถเดินทางเข้ารับการรักษา เจอ แจก จบ แบบผู้ป่ายนอกได้ทุกโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจาก สปสค.จะเป็นผู้จ่ายเงินค่าบริการชดเชยให้คนละ 300 บาท และจะมีระบบติดตามอาการภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งหากมีอาการเปลี่ยนแปลงสามารถโทรกลับโรงพยาบาลได้ ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 0.5 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านมีอาการเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกของโรงพยาบาล เพื่อจะเจอหมอหรือพยาบาลประเมินอาการ จะได้รับแจกยา 3 สูตรตามอาการ แต่ถ้าไม่มีอาการก็กักตัวที่บ้าน

การขยายบริการดังกล่าวของโรงพยาบาลในปริมณฑลเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ตวามแตกต่างของการบริการผู้ติดเชื้อโควิคแบบผู้ป่วยนอก กับการบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ก็คือการรักษาผู้ป่วยนอกจะมีการโทรตามอาการครั้งเดียวภายใน 48 ชั่วโมง จะไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน ลำม่มีมีอาหารแจก 3 มื้อ

#โควิด-19 #เจอแจกจบ #ข่าวล่าสุด

Our Partner